ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА /информация от "Закон за обществените поръчки" /

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

- въвежда пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
- глава втора от ЗОП, се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
- вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и едновременно с това
- да осигуряват възможност да публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 Новото съдържание на профила на купувача е в сила от 01.10.2014 г.
 
 

1. ЗАПОВЕД №РД-15-332/13.07.2020г. на основание: чл.259/1/ от ЗПУО, чл.22 от Закона за обществени поръчки
изтеглете от тук 
/файл с разширение *.pdf/

2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС” – ПЛЕВЕН
изтеглете от тук 
/файл с разширение *.pdf/

3. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС” - ПЛЕВЕН, утвърдени със Заповед № РД-15-332 от 13.07.2020 г. на Директора
 изтеглете от тук  /файл с разширение *.pdf/