документи


  Решение №643 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба относно реда на записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

  Решение №644 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна Файлът е в pdf формат и можете да видите тук

  ВАЖНО:
От тук можете да изтеглите ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ.
Файлът е в pdf формат тук

  ВАЖНО:
От тук можете да изтеглите ЛИЧНА ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА.
Файлът е в pdf формат тук

   ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА
   ТАКСИ (От Правилник за дейност на ДГ „Еделвайс“)


   Чл.8 Приемането на децата в Детска градина „Еделвайс“ се осъществява на основание“ Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен“- в сила от 01.09.2016 г. при следната процедура: Родителите /настойниците/ подават в детската градина писмено заявление за постъпване в яслена и първа групи от 1.01 до 22.04 на текущата година, за което се издава входящ номер и представят следните документи:
1.Заявление по образец, в което задължително се вписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес, телефон за връзка или е-мail;
2.Копие от акта за раждане на детето и личната карта на родителя за сверяване на постоянния адрес;
3.Документ от работодател, че работи по трудово или служебно правоотношение - служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис, ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова и служебна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/
4.За родител редовен студент - служебна бележка от ВУЗ на територията на Община Плевен.
   Чл.9 Родителите /настойниците на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 г. подават в срок до 30.08. само заявление по образец, копие на акта за раждане на детето и оригинал за сверяване.
   Чл.10 Към заявлението за прием се прилагат и следните документи, доказващи ползване на предимство при извършване на класирането.
1. Документ за заболявания на детето съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. Удостоверява се с документ от ТЕЛК при над 50% трайна намалена работоспособност. При деца с експертно решение от ТЕЛК, в което е посочено изрично „е чужда помощ”, престоят на придружителя се регламентира с Правилника за вътрешния трудов ред на всяко детско заведение.
2. Документ, удостоверяващ наличие на други деца в семейството с тежки заболявания и е над 70 % трайна намалена работоспособност ТЕЛК /НЕЛК/, които не са настанени в други социални институции.
3. Решение на ТЕЛК за степен на увреждане над 70% на един от родителите на детето.
4. Акт или актове за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца близнаци;
5. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или полусирак;
6. Съдебно решение за отнети родителски права;
7. Документ, удостоверяващ ,че друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение (до трета група включително);
8. Документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето, че е налице предимство по: чл. 4 ал.1, т.2 - „настаняване в семейство на роднини или близки”, т.4 - „настаняване в приемно семейство”, т.7 - „ полицейска закрила”, „Център за настаняване от семеен тип” /с документ от съответната институция/;
Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на пълен комплект от задължителни и допълнителни документи на единия от родителите.
   Чл.11 Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 29.04. на видно място в детската градина.
   Чл.12 Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си, детето им да бъде записано в срок до 13.05 в детската градина.
При наличие на свободни места директорът обявяват свободните места след първото класиране на 14.05. В срок до 23.05 родителите на децата, които не са приети подават заявления за класиране в детските градини, в които има свободни места.
   Чл.13 Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 30.05, като записването на приетите деца става до 10.06
   Чл.14. Класирането при приема на деца в детските заведения се осъществява на база на точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред. Общият брой точки е сбор от точките по основни и допълнителни критерии.
   Чл.15 /1/ Основни критерии.
1. Постоянен или настоящ адрес на територията на Община Плевен на родителите/настойниците
- за постоянен адрес - 3 т.
- за настоящ адрес - 2 т.
2. Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Община Плевен- по 2 т. за родител
3. Детето посещава детска ясла на територията на общината най-малко 6 месецапреди записването - 1 т.
          /2/ Допълнителни критерии.
1. Дете сирак - 6 т.
2. Дете полусирак - Зт.
3. Дете с трайни увреждания над 50% - 5 т.
4. Трето и следващо дете в многодетно семейство - 1т.
5. Близнаци - 2 т.
6. Друго дете на същите родители, което посещава същото детско заведение към 01.09.-2 т.
7. Дете настанено в приемно семейство, семейство на роднини или близки, с мярка „полицейска закрила” или дете от Център за настаняване от семеен тип - 3 т.
8. Дете, на което поне един член на семейството е със степен на увреждане над 70% по Решение на ТЕЛК - 3 т.
9. Дете на неизвестен родител или родител с отнети родителски права - 3 т.
   Чл.16 Записването на детето се извършва от директора на детската градина или от упълномощено от него лице, след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи предимство, по съответните критерии и след извършено класиране.
   Чл.17 Записаните деца в яслена и първа възрастова група постъпват в детската градина в началото на учебната година - 15 септември.
   Чл.18 При записването родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на съответното детско заведение.
   Чл.19 Родителите/настойниците се запознават със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в детската градина.
   Чл.20 При записване на дете, което е посещавало друго детско заведение на територията на общината, родителите задължително представят служебна бележка, че нямат финансови задължения към друга детска градина.
   Чл.21 Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място, при спазване реда на класиране и записване от настоящата Наредба.
   Чл.22 Децата се отписват от детската градина:
а/ по изразено писмено желание на родителите/ настойниците.
б/ при постъпване в първи клас.
в /при незаплащане на такса в разстояние на два месеца.
г/ при системни други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения.
д/при непрекъснати отсъствия на децата за срок, по-голям от два месеца, неподкрепени с документи за необходимостта на прекъсването.
   Чл.23 При отписване на детето, на родителя се издава служебна бележка, удостоверяваща липса на финансови задължения към посещаваното детско заведение.
   Чл.24 За отглеждане, възпитаване и обучение на децата родителите или настойниците заплащат такси, съгласно Наредба №17 на Общински съвет – Плевен и промените в нея. Родителите ползват намаление на таксите или се освобождават от тях съобразно действащите в момента нормативни разпоредби.
   Чл.25 Таксите за децата се събират през целия следващ месец. За просрочване се заплащат лихви по ЗМДТ.
   Чл.26 В детската градина посещението на децата може да бъде прекъснато и подновявано с уведомяване от родителите чрез предварително подадено заявление. За времето, през което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща такса, ако има писмено заявление от родителите. Децата от ПГ се освобождават с медицинска бележка или по желание на родителите. При отсъствие на детето два месеца без заявление от родителите, детето се отписва от детското заведение.
   Чл.27 Когато детето отсъства по болест, родителите представят медицинска бележка от личния лекар за заболяването.
   Чл.28 Информацията за децата се отразява в лично образователно дело в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование