обществен съвет


  ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. Издаден от министъра на образованието и науката  Файлът е в pdf формат и можете да видите тук