проекти за учебната 2020-2021 година

ДГ „Еделвайс“ работи по Проект по Еразъм +
„НА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - ОСНОВА ЗА СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ”
С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 2020-1-BG01-KA101-078515“

         
          „Играта е най-високата форма на изследване“ – Алберт Айнщайн

          От месец юни 2020 год.  Детска градина „Еделвайс“ Плевен работи по проект съфинансиран по програма Еразъм +. Успешното реализиране на проект „На предучилищна възраст в детската градина -основа за съвременно образование” с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078515 включва цели и дейности за постигането им, приоритетно насочени към педагогическите специалисти в детската градина и изразяващи се в:
1. Увеличаване на уменията и компетенциите на учителите за планиране на учебните програми и практическо реализиране на дейностите в детската градина.
2. Обогатяване на използвания в детската градина инструментариум чрез споделяне на добрите практики между участниците в мобилността и самооценка на собствените преподавателски умения.
3. Повишаване на компетентността и увереността в използването на специфични техники на преподаване. Повишаване на нивото на компетентност на участниците в проекта и мобилностите по отношение на използване на чужди езици, работа с инструменти за създаване на учебни материали и споделяне в мрежа, СТЕМ обучение в детската градина.
4. Създаване на образователни материали в рамките на проекта.

         В изпълнение на проекта част от екипа на ДГ „Еделвайс“ – П. Фуренеса-директор, В. Атанасова - главен учител, Кр. Бориславова - старши учител и Б. Йоновска - психолог, участва в структуриран курс , организиран от Europass Teacher Academy. Europass Teacher Academy е най-големият европейски доставчик на курсове за обучение на учители, особено за учители, участващи в проекти по Еразъм+ . Техните висококвалифицирани, динамични и характерни инструктори са израснали в поколението на Еразъм и намират голямо удовлетворение в работата с хора от цяла Европа и извън нея. Курсове насърчават професионални връзки между преподаватели с различен опит , насърчавайки сътрудничеството и ползотворен обмен.

         С приблизително 100 сътрудници и средно 200 потвърждавани курса всеки месец, Академията обучава повече от 7 000 учители годишно . Освен това, благодарение на практическия, съвместен характер на курсовете, участниците имат много възможности за създаване на нови контакти и приятели, започване на нови проекти и приятелства през целия живот.

         Курсовете са насочени към иновации, благополучие , изкуства и подобрена училищна среда , с постоянен фокус върху уменията на 21-ви век. Днешните преподаватели са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, както и невероятни възможности, а курсове помагат да ги поддържат актуални, адаптивни и мотивирани.

         Названието на курса е “Стига теория, да играем! Забавни игри за развитие на цялото дете“. Концепцията е изградена от Стефано Скоти. Курсът е проведен от 11.10.2021 до 16.10.2021 год. в Тенерифе, Испания. Треньор на курса бе обаятелната и харизматична Веерле Поннет.

         Резултатите от участието в курса са свързани с използване на игри в детската група, за да се подобрят способностите на децата за себеизразяване и за насърчаване на тяхното лично (т.е. когнитивно, емоционално и социално) развитие. Освен това помага за създаване на по-сплотена група, като по този начин се подобрява качеството както на обучението , така и на опита на учителя. В концепцията на курса са залегнали по-различни практики от широко използваните в детската градина игри.
         Участниците в курса подобриха и обогатиха компетенциите си по отношение на:
   Проектиране и контролиране на игрови дейности;
   Представяне на свиренето като изразителен инструмент, който засилва спонтанното творчество;
   Използване на игри за да се стимулират способностите на децата за себеизразяване и самосъзнание;
   Разрешаване на конфликти и насърчаване на сътрудничеството в детската група;
   Управляване и намаляване неравенствата чрез игра;
   Насърчаване на социалния и междукултурен обмен между децата.

         Освен участието в структурирания курс участниците в мобилността имаха възможност да изживеят много приятни емоции в организираните допълнителни дейности. Красотата и екзотиката на най-големия от Канарските острови- Тенерифе , бе споделена по време на разходките в столицата Санта Крус де Тенерифе, градовете Ла Лагуна и Пуерто де ла Крус. Изключително вълнуваща бе екскурзията до третия по големина в света вулкан Тейде .Това е най- известната природна забележителност на Тенерифе. Намира се в национален парк Лас Канядас - природен феномен, който е част от списъка на ЮНЕСКО от 2007 година. Незабравимо бе посещението на Лоро Парк - най-известното място на Тенерифе. Тук разходката продължи с часове сред гъста тропическа растителност и свежия океански полъх. Сякаш попаднали в джунглата, тук се срещат екзотични видове птици и животни, живеещи в естествена за тях среда. В Лоро парк всяка минута е незабравима среща – с говорещите папагали Ара, със стотиците пингвини, приютени в един от най-големите изкуствени айсберги, с морските лъвове, делфините и косатките.

         Опитът от проведената мобилност съдейства за осъвременяване подходите и методите на работа с децата от ДГ “Еделвайс“ град Плевен.


 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДГ "ЕДЕЛВАЙС", представена по проект “Early age in the kindergarden - the basis for modern Education“
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук или да свалите презентацията от  тук в ppt формат.


 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДГ "ЕДЕЛВАЙС" за испанското образование и пътуването по проекта до Тенерифе
Файлът е в pdf формат и можете да видите тук или да свалите презентацията от  тук в ppt формат.
   проекти за учебната 2019-2020 година

     Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Конкретен бенефициент е Министерството на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност 82 500 000 лв.
     Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.
     В ДГ „Еделвайс“ работим по следните дейности:
     2. Дейност 2 – Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
          • Назначен е логопед в ДГ “Еделвайс“.
          • Изплащат се такси на деца, чийто родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане [месечни, целеви и еднократни].
     3. Дейност 3 – Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.- Обучение за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца.
          • Двама педагогически специалисти са сертифицирани за работа със скрининг теста за деца от 3 до 3 години и 6 месеца

В ДГ „Еделвайс“ работим по проект от
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“
Модул 1 „Хубаво е в детската градина”

          Проектните дейности приоритетно са насочени към тригодишни деца, които постъпват в детска градина и към техните родители и родителски общности.
Ранното детство е уникален етап от човешкия живот, в който се полагат основите на здравето, ученето, поведението и личностното развитие. Това което преживяват децата през ранните години, има дълготрайно влияние не само върху индивидуалното им благополучие през целия живот, но и върху бъдещето на техните общности и общества.

          Целта на проекта е да подпомогне адаптирането към средата в детската градина чрез приобщаване на всички деца от двете първи групи за учебната 2020/21 год. Проектът предлага нови идеи и практически решения за работа с децата и родителите им чрез разработване на модел за съвместна работа с родителската общност при прехода на децата от семейна среда в детската градина. 

          НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО" 2020/2021г.
          Модул 1 "Хубаво е в детската градина"
          Презентацията можете да изтеглите от тук


ДГ „Еделвайс“ работи по Проект по Еразъм +
„НА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
- ОСНОВА ЗА СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ“

          Наблюдава се засилен акцент върху подобряването на ранното детското образование на европейско ниво и поради това този етап на образованието се определя като ключ към успеха на образованието в следващите степени. Навременното откриване на риска от обучителни затруднения в ранна възраст предопределя общата и допълнителна подкрепа, която трябва да се осигури на децата. Следователно подобряването на качество на преподаване и обучение в ранните години и предучилищно образование чрез развиване на уменията на учителите е от първостепенно значение за постигане на високи постижения в образованието и увеличаване процента на децата, които се включват в него.

          Педагогическо взаимодействие в електронна среда
          Презентацията можете да изтеглите от тук


   проекти за учебната 2014-2015 година

   1. "СПОРТ за децата в детските градини - ШАХМАТ"

   2. "СПОРТ за децата в детските градини - СПОРТНА АКРОБАТИКА"

     През учебната 2014/2015 година ОДЗ №3 “Еделвайс“ работи по следните проекти свързани със спорта и физическото развитие на децата:
1. Спорт за децата в детските градини“ – шахмат с водеща организация Спортен клуб по шахмат „Плевен ХХI“ с ръководител м.с. Христина Илиева
2. Спорт за децата в детските градини“ – спортна акробатика с водеща организация „Клуб по спортна акробатика“ гр. Плевен с ръководител Силвия Цекова.
     В проектите, свързани със спорта, участват децата от Подготвителните групи 5 и 6 годишни. Те се осъществяват с безвъзмездната финансова подкрепа на Министерството на младежта и спорта на Република България, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   3. "ВОДНА ЕКОКУЛТУРА" - проект на ОМЕП

      Трети проект, по който се работи в ОДЗ №3 “Еделвайс“ през учебната 2014-2015 е Проект на ОМЕП - европейски образователен проект за деца от предучилищна възраст на тема: „Водна Екокултура“. В него се включват децата от всички възрастови групи, като се провеждат различни дейности свързани с предварителната фаза на проекта – наблюдение, посещение на прак “Кайлъка“, ситуации и игри.

   обща ГАЛЕРИЯ на проектите за 2014-2015 г.


   проекти за учебната 2012-2013 година

 1.  "Social solidarity and cooperation" e-Twining Project

   проект на e-Twining Project
“СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО”
международен проект

   There are hundreds of people in the face of today's climate, which is developing technology for future generations to introduce and explain the sense of solidarity. Community organizations and institutions of social solidarity and common values with the act is that the merger. Social solidarity is a very important place in our lives no longer need to understand. One of the movements is solidarity because it will help us to live better. We have to improve the environment for success in Because human social being. Directly or indirectly affected by all of the surrounding events. This interaction also helps to allow people to harm, such as the summit. solidarity with communities and countries. Society lives to live together, solidarity, and sharing, The title of the project is “Social solidarity and cooperation "İmece"” Social solidarity, common values, institutions and society is that the merger and move together. Social solidarity is a very important place in our lives no longer need to understand. Because, solidarity actions that will help us to live better. Reduction in size of local or regional solidarity and cooperation of all countries, the problem has become. People value each other does not racism, economic levels is of countries falling, pollution of the environment, among the people they encounter a few problems. Clearly seems that today's generation, but ,if they start to protect their culture awareness , they will get the chance,need for a better life. These school partnership is in the first year of each other's countries in the schools, culture, examples of solidarity and assistance, geographical and historical, cultural aspects, as well as explore the problems that countries face in terms of help they explore. The second project period is a partnership in their own countries define the problems of cooperation and solidarity, and they think these problems will offer possible suggestions. The overall objective of the project , We will must to attract the attention this matter of our students. National and international will must attention and raise awareness to draw attention to the problems of cooperation and solidarity. We also aim to provide them with the knowledge of easy-fast learning. By seeing different cultures and civilizations they will share the ideas of learning-methods which are student-centered

   Предмет на дейност: Обучение на деца с СОП (специализирани образователни потребности) , Български език и литература , География , Гражданско образование , Дизайн и технологии , Драма , Европейски предмети , Изкуства , История , История на културата , Предмети в начален етап , Предмети в предучилищен етап , Природни науки , Религия , Социални Науки/Социология , Технологии
   Езици: EN – TR
   Партньори по проекта: 64 партньори
   Възраст на учениците: от 3 до 18 години
   Инструменти, които ще се ползват: e-mail, Twinspace , Виртуално образователно пространство (общности, виртуални занятия, …), Дневник на проекта, Друг софтуер (Powerpoint, видео, снимки и рисунки), Уеб публикуване, Форум, Чат
   Цели: OBJECTIVES OF THE PROJECT Here are the main goals of our project; The project is our work of teachers, students and administrators developed the idea of social solidarity. Project staff and partners will result in positive changes and innovations. recognize and promote cultural values and social life of the participating countries to help. tolerate differences and to respect the basic principle to be individuals. Thinking investigating, discussing and criticizing, but just need to believe in criticizing the effort to change things, especially the belief in doğrultunda science, culture, environment, arts, to train individuals to perform activities in many areas. make up society in every individual human being, nature and culture in every area of life to provide the main contribution to the scientific-cultural philosophy is dominated by counting the win philosophy. showing respect for society's value judgments, will protect and improve the individuals. Natural Disasters bring awareness of cooperation and solidarity. Participating schools to compare the educational systems Mutual exchange of information will improve. participating in the project will increase the prestige of each school. teachers 'and students' achievement motivation will increase. The teacher-student co-operation will increase. improve the achievement of the school. Countries will recognize each other. The project, information and communication technologies (ICT) has encouraged the use. Project, racism, prejudices and promotes awareness of the need to fight against xenophobia participating in the project manager, teacher and students' ability to use initiative and will help develop self-confidence.
   Работен процес: GENERAL PRACTICES REGARDING DISTRIBUTION TASKS in A PROCET All partners in the project will take place directly. project activities will focus on two groups. The first is going to do common activities. The second is whether the project relevant to their own schools, then save and share our activities with our partners. Turkey as the country coordinator of the project partners on the project to inform the process. What schools do to do the redirects via electronic mail. according to the operation of the project will be the decisions that we can get the project meetings to e Twining. After the meetings, will implement the decisions taken. Each partner school project room or corner of the project activities and related materials from there to prepare and present to visitors. Other partners in this regard to information via the Internet. relevant to our project plan to create a web site. This web site from different countries, especially the partners, will be different applications of mathematics. Thanks to this web site project, we plan to expand your position in the different target audiences. This web site is at the same time, we send our activities will be a center.

  


   2. "СПОРТ- ТЕНИС НА МАСА"

   проект на Министерството на физическото възпитание и спорта
“СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА” - ТЕНИС НА МАСА

   Програмата ”Спорт за децата в детските градини” на МФВС е разработена с оглед целите и задачите на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 год. Един от основните приоритети в дейността на Министерството на физическото възпитание и спорта е внедряване, развитие и оптимизиране на двигателния режим на децата в детските градини. Настоящата програма е насочена към създаване на предпоставки и условия за предизвикване интереса на децата от детските градини към двигателна активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите за участие в спортни занимания по различни видове спорт.
   СК „СПАРТАК 2000” с Проекта в рамките на програмата „Спорт за децата в детските градини“, финансиран от МФВС, счита, че реално може да се създадат условия и предпоставки за формиране интерес у децата към спортни занимания. Това се подкрепя и от обстоятелството, че има реализиран опит с децата през изминалите години. Целта на проекта е да се създаде интерес и да се осигури възможност всички деца от подготвителните 5 и 6 годишни групи да се запознаят със спорта тенис на маса.
   Включването в допълнителни дейности на децата от предучилищна възраст по желание на родителите е обвързано с амбициите и финансовите възможности на родителите. По тази причина се обхващат малък брой деца.
   Настоящият проект дава възможност на всички деца на 5 и 6 години в ОДЗ №3 ”Еделвайс” както да придобият начални умения по спорта тенис на маса, така и да развият естествено-приложните движения и физическата дееспособност на всяко дете съобразно индивидуалните му качества. При децата, участващи в проекта, се изграждат двигателни умения, развиват се качествата точност, бързина, ловкост, пространствено ориентиране и се формира потребност от спортни занимания. Развитието на моториката в тази възраст обуславя и психическото развитие на децата. Освен това спортът тенис на маса е еднакво подходящ както за момичета, така и за момчета. Децата се обучават от специалисти по тенис на маса - Явор Селимски и Атанас Кършев по методика, съобразена с възрастовите характеристики на децата.
   Проектът на СК „СПАРТАК 2000” е свързан с програмата и е насочен към внедряване, развитие и оптимизиране на двигателния режим за децата в ОДЗ №3 ”Еделвайс”.

  

   ГАЛЕРИЯ на проект "СПОРТ- ТЕНИС НА МАСА"

 

   БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС от родители и настоятелите към ОДЗ №3 "ЕДЕЛВАЙС" Плевен - тук файлът е в pdf формат