настоятелство

   „Настоятелство при ДГ №3 ”Еделвайс” е сдружение с обществено полезна дейност.
      Регистрирано e през месец декември 2003 година.

   Управителен съвет:
Почетен член: Димитър Димитров - адвокат
Председател: инж. Лилия Петкова – директор на ПГХВТ "Л. Пастьор"
Членове: Красимира Николова – старши учител, Нела Георгиева – медицински специалист

Членове на Настоятелството са учители и родители на деца от всички групи на детското заведение. Сдружението е създадено по силата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е гражданска структура, изградена на равноправна и демократична основа, чиято основна цел е подпомагане на учебно- възпитателната дейност и поддържане и обогатяване на материалната база в ДГ ”Еделвайс”.

    Настоятелството при ДГ "Еделвайс":

   Обединява усилията на родителската общност с тези на детското заведение за активно участие и присъствие на родителите в цялостната възпитателно-образователна дейност и създаване на позитивна педагогическа среда за всички участници - деца, персонал, родители.
   Съдейства за защита на правата и интересите на децата и техните родители, като подпомага дейностите и решенията за хармоничното развитие на всяко дете в обстановка на равноправие и зачитане уникалността му.
   Съдейства и партнира за удовлетворяване потребностите на децата, родителите и персонала на детското заведение.
   Сътрудничи и участва в организирането на художествено-творчески изяви: базари, конкурси, концерти, празници по групи и на цялото детско заведение.
   Подпомага изграждането и обогатяването на материално-техническата база, търси източници за осигуряване на допълнителни материални и финансови средства за ефективно осъществяване на предучилищното възпитание в детското заведение. Подкрепя с практики и инициативи авторитета на детското заведение в реалната пазарно-конкурентна образователна среда.
   Настоятелството зачита вътрешния ред и основните правила на детското заведение, а от своя страна ръководството и екипът на ДГ ”Еделвайс” споделя и обсъжда с Настоятелството проблемите и дейностите.
   С годините ценностите на Настоятелството се споделят все по-убедително от родителите, грижите за възпитанието и образованието на децата придобиват първостепенно значение за всички. По-голямата част от родителите са мотивирани да се включват активно и да споделят отговорностите в дейностите на ДГ ”Еделвайс” чрез предоставяне на средства, участие с личен труд, ангажиране с професионалните си компетентности.
   Настоятелството е сдружение с демократични принципи, отворено за всички, които приемат каузата за благополучието на децата, посещаващи ДГ ”Еделвайс”.

ТЕКСТОВ ФАЙЛ С ДОКУМЕНТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК /файл с разширение *.pdf/