нашата мисия

   ВИЗИЯ на  ДГ ”ЕДЕЛВАЙС”

   Детска градина «Еделвайс» е общинска детска градина с яслена група. Намира се в гр. Плевен, ж.к "Сторгозия". Детска градина «Еделвайс» има 41 годишна история, в която на преден план се очертават изградените традиции ,стил в работата на педагогическия и медицински персонал, собствена атмосфера. В детската градина се приемат около 170 деца от яслена до предучилищна възраст , които се отглеждат, възпитават и обучават от 12 педагогически специалисти, 3 медицински специалисти и 16 служители- административен и помощен персонал. Съгласно промените в чл. Чл. 31.ал. 1 и 3, чл. 39, и чл. чл. 311, ал.2, от ЗПУО детската градина променя наименованието си от Обединено детско заведение №3 „Еделвайс“ в детска градина „Еделвайс“ . Детската градина се ползва с утвърден авторитет, децата се чувстват сигурни, щастливи и обичани и за това градината е предпочитана от родителите.
   1.Детското заведение има успехи в предучилищно ранно образование чрез организацията на дейността в яслената група. Прилагат се успешни практики за адаптиране на децата при съобразяване с детската индивидуалност.
   2.Задължителната предучилищна подготовка на децата в подготвителна група се извършва с голяма взискателност от страна на учителките.
   3.При децата се достига необходимото равнище на развитие съобразно държавните образователни изисквания.
     Детската градина осигурява възможности за приобщаващо образование като неизменна част от правото на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете . В контекста на приобщаващото образование Детска градина „Еделвайс“ се ръководи от принципите на хуманизъм и толерантност/чл.3, ал.2, т.3 от ЗПУО/, тъй като в нея се интегрират деца със специални образователни потребности /СОП/.
     За постигане на целите си детската градина работи в партньорство с Настоятелство към детската градина, Синдикална организация към СБУ, както и с органите на местната власт и неправителствени организации.

   МИСИЯ на  ДГ ”ЕДЕЛВАЙС”

   Мисията на Детска градина “Еделвайс“ като образователна институция е да бъде професионално подготвена от учителите и целия екип среда, в която играта, познанието, общуване и творчество на децата водят до желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото. Предучилищното образование в детската градина полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
   Глобализацията и развитието на технологиите промениха драстично работната и жизнена среда. Като резултат от това се налага един нов стил на образование, наречен позитивно образование Главна цел е разкриване на позитивния потенциал на всяко дете, създавайки умения за XXI век.
Предизвикателствата пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и навлизането на информационните и комуникационни технологии в човешкия живот. Начинът за справяне с предизвикателствата пред Детска градина “Еделвайс“ е изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел детската градина продължава да се развива като съвременна конкурентно способна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето и възпитанието на децата са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.
   Ключовите компетентности, които децата трябва да овладеят като комплекс от взаимосвързани знания, учения и нагласи или отношения, необходими за личностното им развитие , намират своето място в програмата по образователните направления и работата по програмите на Джуниър Ачиивмънт. Подготвителната група-6 год. в Детска градина „Еделвайс“ работи от 6 години по програмите на Джуниър Ачиивмънт .
       На първо място Детска градина “Еделвайс“ създава условия за:
   1. ранно детско развитие и цялостно развитие на децата, посещаващи детската градина
   2. подготовка на децата за училище чрез придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
      На второ - тя е ценна среда за социални контакти при реализиране целите на съвременното предучилищно образование .
      На трето - осъществява педагогически целесъобразно сътрудничество с родителите като реализира целенасочен процес на педагогическо образование за родителите.
   Приоритет в образователната политика на детската градина е усвояването на българския книжовен език. За постигане на целите, свързани с изискванията към речта при усвояването на българския език детската градина освен целенасочената работа по образователните направления се включва и в редица инициативи .
   Иновативност и ефективност в педагогическите практики в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите са залегнали изцяло в политиката за високо качество на резултатите от обучението по всички образователни направления. Прозрачност на управлението и предвидимостта развитието на предучилищното образование са ръководните начала за ефективното управление на детската градина.

  ЦЕННОСТИ на  ДГ ”ЕДЕЛВАЙС”

  
Стратегията се основава на разбирането, че главната ценност в Детска градина ”Еделвайс” са децата от яслена до подготвителна групи. Това обстоятелство предпоставя педагогическата практика да се основава на принципите на хуманизъм, демократизъм, солидарност и миролюбие. Отговорното отношение към професионалните задължения и творческият подход в работата на учителите и целия екип е реалността, в която се възпитават и обучават децата.
   На основата на многогодишния опит се развиват традициите и се променя и обогатява практиката с нови, съвременни дейности и технологии. Членовете на екипа изпитват гордост и удовлетворение от това, че са част от историята, настоящето и бъдещето на Детска градина ”Еделвайс” - „зелената детска градина”.
   Водеща е ролята и инициативата на педагогическия и медицински персонал при взаимодействие с родителите за осигуряване на единен възпитателно - образователен процес за децата от яслена до подготвителна група, изграден на хуманна основа